Inicio

QUÈ SABEM DE? Coneixements previs

 

http://www.testeando.es/asignatura.asp?idC=11&idA=4

La revolució industrial del segle XVIII i XIX en Anglaterra. Els canvis  en la agricultura, en la indústria tèxtil i en la siderurgia. La invenció de la màquina de vapor i el desenvolupament del ferrocarril. (23 preguntes)

 

 

OBJECTIUS

• Identificar de forma general els canvis que van fer possible la Revolució industrial.
• Conèixer els fets més destacats que van provocar la revolució demogràfica.
• Distingir les causes que van generar la Revolució agrícola.
• Saber descriure el procés d’industrialització.
• Explicar els canvis que va experimentar el món dels transports.
• Saber el paper que van jugar les fonts d’energia en el procés d’industrialització.
• Explicar la relació de l’aportació cada vegada més forta de diners amb l’increment de la industrialització.
• Conèixer el trets característics de la Revolució industrial 
• Descriure el procés que va seguir la Segona Revolució industrial a Europa.

INTRODUCCIÓ

La revolució industrial ha estat una de les transformacions més radicals de la història de la humanitat. Les novetats tecnològiques i les innovacions en la organització de la indústria van configurar una societat nova que tenia poc a veure amb la del Antic Règim. Mentre que la burgesia va capitalitzar els beneficis del creixement industrial , el proletariat va ser la mà d´ obra de la indústria i va acabar organitzant-se en associacions obreres per tal de defensar els seus drets.

LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

* Què va ser la Revolució Industrial?

La revolució industrial va ser el resultat d´ un conjunt de canvis econòmics i tecnològics que, a mitjan segle XVIII, es van donar per primer cop a la Gran Bretanya i que posteriorment van arribar a la resta del´Europa occidental. Amb la revolució industrial, es va passar d´una economia basada en el treball manual a una economia dominada per la mecanització del treball.

* Quins van ser els antecedents de la Revolució Industrial?

Els antecedents de la Revolució industrial van ser 3:

1- REVOLUCIÓ AGRÍCOLA: abans de la Revolució Industrial hi va haver un augment de la producció agrícola i dels rendiments dels conreus gràcies a 2 factors:

      a- La privatització de les terres comunals: els grans propietaris van privatitzar unes terres que fins aleshores eren públiques i podien ser utilitzades pels petits agricultors. Amb la privatització , mitjançant les desamortitzacions o les desvinculacions, els propietaris van realitzar lliurement les transformacions que volien. 

      b- L´ augment dels rendiments agrícoles: van augmentar gràcies a dos novetats:

                - La introducció de conreus nous, com ara la patata i el blat de moro

             -La introducció dels sistema quadriennal de rotació o sistema Norfollk del guaret ( terra que es deixava descansar un any sense conrear-la). El sistema consistia a dividir la terra en 4 parts: a 2 d´a quests trossos s´ hi feian cereals ( destinats al consum humà), i als altres 2 s´hi feien naps o llegums i plantes farratgeres com ara l´alfals ( destinades al consum del bestiar). 

2- REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA: abans de la Revolució Industrial , la població de la Gran Bretanya va iniciar un ràpid creixement motivat per 2 causes:

       a- L´ augment de la producció d´aliments que va reduir els períodes de fam, va permetre que baixés el nombre de persones que morien per falta d´ aliments i va fer la població més resistent a les malalties.

          b- La introducció de noves mesures d´ higiene i els avenços de la medicina també van reduir la mortalitat.

3- EXPANSIÓ COMERCIAL: el creixement de la població va comportar un augment de la demanda de tota mena de productes, i això va provocar l´increment dels intercanvis comercials i la necessitat de crear nous productes per satisfer la demanda.

 

 

ACTIVITATS: 

- BUSCA AL VOCABULARI QUE TROBARÀS A LA SEGÜENT PÀGINA WEB ELS CONCEPTES DESAMORTITZACIÓ I DESVINCULACIÓREDACTA´LS AL TEU QUADERN. http://www.buxaweb.com/historia/temes/contemp/revolucioindustrial.htm#INTRODUCCIÓ

- REALITZA UN EIX CRONOLÒGIC AMB LES FITES MÉS IMPORTANTS DE LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

-LOCALITZA EN UN MAPA D´ EUROPA EL NUCLI DE LA REVOLCUIÓ INDUSTRIAL I LA SEVA POSTERIOR EXPANSIÓ PER EUROPA DES DE MITJAN DEL SEGLE XVIII FINS A LES DARRERIES DEL XIX. 

 

L´ORIGEN DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

La primera fase de la Revolució Industrial va tenir com a protagonista la indústria del cotó. Dins del sector tèxtil, aquesta va ser la primera en aplicar les innovacions tecnològiques i la mecanització del treball.

Els factors que van fer possible el creixement de la indústria del cotó van ser tres.

     1- INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES: en màquines de filar( conversió del cotó en fil)  i de teixir        ( elaboració de robes) permetent augmentar la velocitat del procés de teixitura i, per tant, la quantitat de peces que es podien produir.

     2- LA MÀQUINA DE VAPOR: en un primer moment les màquines estaven accionades per l´ energia hidràulica ( força del corrent de l´aigua), per això les fàbriques s´ instal·laven a la vora dels rius. Però l´ any 1769, James Watt va inventar la màquina de vapor, que utilitzava el carbó com a combustible.

        3- SISTEMA FABRIL O FACTORY SYSTEM: era el sistema emprat durant el procés de producció. consistia en 2 punts: 

            a- La concentració dels obrers i les màquines en grans edificis industrials: les fàbriques.

            b- La divisió del treball: cada obrer intervé només en una petita part del procés de producció, anomenat                 cadena de muntatge. 

 

LA INDÚSTRIA SIDERÚRGIA: va ser l´ altre sector on va destacar aquesta fase de la Revolució Industrial. La indústria siderurgia es va desenvolupar gràcies a dos factors: 

        a- Introducció del carbó de coc com a combustible: abans era molt costós treballar el ferro, perquè els forns funcionaven amb carbó vegetal i se´n necessitava una quantitat molt gran per fondre el metall. Però, amb el carbó de coc, que tenia un gran poder calorífic, es va facilitar el procés de fosa.

      b- Obtenció d´ acer: es va descobrir la manera de transformar el ferro en acer, gràcies a la invenció d´ un convertidor. 

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL: ELS TRANSPORTS 

Amb la revolució industrial, els transports van experimentar una transformació radical. la necessitat de fer arribar un gran nombre de mercaderies a les seves destinacions va obligar a ampliar les xarxes de comunicacions i a reduir el temps de desplaçament entre els diferents llocs. La revolució va afectar 2 tipus de transport bàsicament:

      a- EL FERROCARRIL: STEPHENSON va inventar una locomotora que funcionava per mitjà d´una màquina de vapor que li donava prou foça per arrossegar vagons carregats de persones o de mercaderies.

L´èxit va ser rapidíssim i aviat tota europa va estar connectada per una xarxa de ferroviària, especialment en les zones més industrialitzades. 

        b- EL VAIXELL DE VAPOR: va sorgir amb l´aplicació de la màquina de vapor al transport marítim. Els nous vaixells accionats pel vapor eren de ferro, amb més capacitat de càrrega i més velocitat, i aviat van substituir els de vela. 

LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL: 

És el nom amb què es coneix la segona fase del procés d´ industrialització i que es va produir cap a les darreries del segle XIX. Presenta 4 característiques:

1- NOVES FONTS D´ ENERGIA: electricitat i petroli

2- NOVES INDÚSTRIES: vinculades al desenvolupament de la metal·lurgia com ara la indústria del automòbil i el desenvolupament del aeroplà.

3- INDÚSTRIA QUÍMICA: especialment destacat l´elaboració de pesticides, adobs, medicaments, tints, etc.

4- NOVES POTÈNCIES INDUSTRIALS: Alemanya, Estats Units i Japó. 

 

Els canvis en la organització industrial van ser destacats, especialment:

     a- TAYLORISME: mètode de treball, què es basava en la fabricació en cadena, mitjançant la divisió del procés de producció en tasques molt determinades i concretes. El taylorisme va permetre augmentar la productivitat, reduir el temps i rebaixar els costos de fabricació.

     b- CONCENTRACIÓ INDUSTRIAL: a causa dels grans costos que comportava la maquinària, les empreses es van agrupar i es van formar així les primeres grans empreses. Aquestes signaven acords per restringir la competència, fixant els preus i establint àrees d´ influència.

 

EL CAPITALISME

Amb la fi del feudalisme, la Revolució Industrial va aportar l´ arrencada econòmica necessària per a la consolidació del capitalisme com a model econòmic hegemònic.

Els principis del capitalisme segons Adam Smith són:

- els mitjans de producció ( maquinària, terra, matèries primeres....) han de ser de propietat privada

- l´objectiu de l´economia capitalista és el màxim benefici individual en els negocis

- els preus dels productes els marca el lliure mercat, per mitjà de la llei de l´ oferta i la demanda

- l´ Estat no ha d´intervenir en el funcionament de l´ economia

ACTIVITAT

ACTIVITATS

-BUSCA A LA WIKIPEDIA LA BIOGRAFIA D´ ADAM SMITH I FES-NE UN RESUM AL QUADERN

-FES UNA VALORACIÓ PERSONAL SOBRE LES AVANTATGES I DESAVANTATGES QUÈ, AL TEU PARER, TÉ EL CAPITALISME I LES SEVES CONSEQUÈNCIES

LA NOVA SOCIETAT INDUSTRIAL: LES CIUTATS

La industrialització va comportar una transformació radical de la societat. La societat passava a dividir-se en classes socials, on allò que decidia la pertinença era la riquesa de l´individu.

Les classes socials principals de la nova societat industrial van ser dues:

1- BURGESIA: classe hegemònica i subdividida en

     - gran burgesia: banquers, rendistes, propietaris fàbriques

     -mitjana burgesia: professionals liberals, alts funcionaris i comerciants

     -petita burgesia: empleats públics, botiguers i artesans

2-PROLETARIAT O CLASSE OBRERA: agrupava tots els treballadors que no eren propietaris dels mitjans de producció i que havien de vendre la seva força de treball a canvi d´ un salari. És el grup més nombrós i més desfavorit.

Les condicions de vida i de treball eren molt dures: jornades laborals de 12-14 hores diàries, salaris molt baixos, treball d´ infants, manca de seguretat en el treball i manca de drets laborals bàsics.

Els nuclis industrials, a prop de les grans ciutats van afavorir els desplaçaments demogràfics des dels camps cap a les ciutats. Aquestes van experimentar un gran creixement i van haver d´ adaptar-se a les noves necessitats i demandes de la població proletària. 

     1- centre urbà: enderrocament d´ antiges muralles, construcció de carrers amples i edificis d´ uns quants pisos. instal·lació paulatina de la xarxa de clavegueram.

     2- Barris residencials: nous barris per a les classes més altes, amb luxoses cases i jardins.  Amb la creació de nous transports ( tramvia) noves zones de comerços i oficines, edificis públics ( hospitals, escoles, teatres, restaurants...)

     3- Suburbis obrers: amb molt poques condicions higièniques , sense clavegueram ni aigua potable

 

 

Activitat

ACTIVITATS: 

- Activitats optatives d´ ampliació:

-lectura del llibre de Charles Dickens.: Grandes esperanzas, Ed. Debolsillo, 1860.

-visionat de la pel·lícula de Charles Chaplin.: Tiempos modernos, 1936.

EL DESVETLLAMENT DEL  MOVIMENT OBRER

Davant dels abusos que havien de suportar els obrers i de les pèssimes condicions de treball a les fàbriques, es van organitzar en sindicats i partits polítics per reclamar unes condicions de vida dignes.

PRIMERES FORMES DE LLUITA OBRERA:

1- LUDDISME: va basar la seva activitat en la destrucció de les màquines i indústries, perquè les consideraven responsables de la seva situació de pobresa.

2-SOCIETATS DE SOCORRS MUTUS: organitzacions d´obrers que s´ agrupaven per defensar els seus interessos i que reunien estalvis per ajudar els obrers que emmalaltien o que es quedaven sense feina.

3-ELS SINDICATS: eren associacions que podien agrupar obrers de diferents sectors. van lluitar per millorar les condicions de treball dels obrers per mitjà de l´ amenaça de la vaga. Les seves primeres reivindicacions van ser la defensa del dret d´associació, la reducció de la jornada laboral, les millores salarials i la regulació del treball infantil.

ALTERNATIVES PROPOSADES PEL MOVIMENT OBRER AL CAPITALISME:

1- MARXISME ( SOCIALISME, COMUNISME): ideat per Karl Marx i Friedrich Engels. Com a teoria política basada en:

        - defensa d´una societat sense propietat privada

        - revolució contra els règims liberals per instaurar en el poder al proletariat ( dictadura del proletariat)

2- ANARQUISME: ideat per Proudhon, Bakunin i kropotkin. Teoria política que defensava:

       - la inexistència de la propietat privada

      - la destrucció de l´ Estat, mitjaçant una revolució, per tal d´ establir una societat col·lectivista i igualitària en la qual les decissions es prenguessin en assemblea. 

3- INTERNACIONALISME: Va sorgir de la necessitat d´unir la classe obrera per tot el món per tal de lluitar contra el capitalisme. Això va dur a la creació de l´Associació Internacional de Treballadors ( primera internacional), formada per marxistes, anarquistes i sindicalistes. va acabar desapareixent a causa de les grans diferències ideològiques entre marxistes i anarquistes.

Més endavant alguns dirigens socialistes van fundar la Segona Internacional. 

Activitat

ACTIVITAT D´ AMPLIACIÓ:

- Investiga i confecciona un reportatge fotogràfic amb les condicions de vida de les dones i dels xiquets i xiquetes a les colònies industrials espanyoles al segle XIX. 

Pregunta Verdadero-Falso

Gran Bretanya va estar el país capdavanter dins del procés d´ industrialització en Europa

Verdadero Falso

El sistema Norfolk era un sistema de treball de les terres conreades de rotació triennal

Verdadero Falso

James Watt va ser l´inventor en 1779 de la màquina de vapor

Verdadero Falso

El factory system  es un sistema fabril que concentraba en un mateix edifici als obrers i a les màquines

Verdadero Falso

El carbó de coc té menys energia calorífica que el carbó vegetal

Verdadero Falso

Stephenson va inventar una locomotora que funcionava amb vapor per transportar persones i mercaderies

Verdadero Falso

El treball en cadena es coneix amb el nom de Taylorisme

Verdadero Falso

Els tres principis bàsics del capitalisme segons Adam Smith són propietat comunal, màxim benefici i no intervencionisme estatal

Verdadero Falso

El luddisme i els sindicats defensaven els mateixos principis dins del moviment obrer

Verdadero Falso

Marxistes com Engels, socialistes, comunistes i anarquistes com Proudhon van participar i organitzar la Primera Internacional.

Verdadero Falso
Anterior | Siguiente

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License