1. Els nombres reals
   Nombres irracionals
   Nombres reals
   Aproximacions
   Representació gràfica
   Valor absolut
   Intervals

2. Radicals
   Forma exponencial
   Radicals equivalents

3. Propietats de les arrels
   Arrel d'un producte
   Arrel d'un quocient
   Arrel d'una potència
   Arrel d'una arrel

4. Operacions amb arrels
   Introduir i extreure factors
   Calcular arrels
   Sumes i restes
   Productes
   Quocients


RESUM